Privacy verklaring

Inzoomen op jezelf, gevestigd in Frankrijk, is verantwoordelijk voor de verwerking

van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://inzoomenopjezelf.nl/

Stance Oonk is de Functionaris Gegevensbescherming van Inzoomen op jezelf. Zij

is te bereiken via info [at] inzoomenopjezelf.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Inzoomen op jezelf verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van

onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een

overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op

deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij

verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over

websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van

ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16

is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun

kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden

zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die

toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem

dan contact met ons op via info@inzoomenopjezelf.nl, dan verwijderen wij deze

informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij

persoonsgegevens verwerken

Inzoomen op jezelf verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te

kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Inzoomen op jezelf verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe

verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Inzoomen op jezelf neemt geen besluit op basis van geautomatiseerde verwerkingen

over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier

om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder

dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Inzoomen op jezelf) tussen

zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Inzoomen op jezelf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om

de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de

volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > min. 7 jaar > Belastingtechnisch

Personalia > min. 7 jaar > Belastingtechnisch

Adres > min. 7 jaar > Belastingtechnisch

Enzovoort > min. 7 jaar > Belastingtechnisch

Delen van persoonsgegevens met derden

Inzoomen op jezelf verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de

uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke

verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Inzoomen op jezelf gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische

cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand

dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet

of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische

werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar

behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij

hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw

internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt

u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser

verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te

verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw

persoonsgegevens door Inzoomen op jezelf en heeft u het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen

om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u

of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de

verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@inzoomenopjezelf.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een

kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie

uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het

paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter

bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier

weken, op uw verzoek.

Inzoomen op jezelf wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een

klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/

tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Inzoomen op jezelf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat

uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan

contact op met onze klantenservice of via info [at] inzoomenopjezelf.nl.

Inloggen voor cursisten

Wanneer je een cursus volgt bij Inzoomen Op Jezelf kan je hieronder inloggen. Nog geen account? Schrijf je dan eerst in voor een cursus via onze website.